Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken.

Het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juli 2020 om 20.00 uur in het clubgebouw ‘t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem.

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 september 2019.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag 2019 vanĀ de secretaris.
 6. Jaarverslag 2019 vanĀ de penningmeester.
 7. Jaarverslag van de cursusleider.
 8. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Sietske van der Meulen en Erwin Dinkela.
 9. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Aftredend commissielid is Sietske van der Meulen, reserve-lid is Hetty Kemmink.
 10. Contributie.
 11. Begroting t/m 2023.
 12. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Dhr. Peter van Bruxvoort en Dhr. Paul Brugman. Beide stellen zich herkiesbaar.
 13. De secretaris Mw. Joke de Wild treed af, hierdoor ontstaat een vacature voor deze functie.
 14. Het bestuur stelt voor om Dhr. Peter van Bruxvoort en Dhr. Paul Brugman opnieuw te benoemen.
 15. Voor de vacature van secretaris is er nu 1 kandidaat. Andere kandidaten kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij het bestuur met een voordracht i.c.m. 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.
 16. Verkiezing secretaris.
 17. Huldigen 25 en 12,5-jarige leden van de vereniging.
 18. Rondvraag.
 19. Sluiting.

Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.
In verband met het corona protocol is het verplicht je voor 6 juli 20.00 uur aan te melden zodat wij onze zaal op het aantal te verwachten leden kunnen inrichten.

Ervan uitgaande u allen voldoende te hebben geĆÆnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken