Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Beste leden,
Het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 juli 2021 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem.

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 juli 2020 (zie bijlage)
 5. Jaarverslagen bestuursleden
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Hetty Kemmink en Bionda Merckens
 7. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie
 8. Contributie
 9. Mededelingen Pinkstershow
 10. 100 jarig Jubileum
 11. Statuten
 12. Begroting t/m 2024
 13. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Mevr. Cathy Kaauw-Both en Mevr. Judith van Santen. Beide stellen zich herkiesbaar.
 14. Het bestuur stelt voor Mevr. Cathy Kaauw-Both en Mevr. Judith van Santen opnieuw te benoemen. Andere kandidaten kunnen zich 1 week voorafgaand aan de vergadering schriftelijk melden bij het bestuur met een voordracht i.c.m. 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.
 15. Huldigen 25 en 12,5-jarige leden van de vereniging
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage. In verband met het corona protocol is het verplicht je voor 6 juli 20.00 uur aan te melden zodat wij onze zaal op het aantal te verwachten leden kunnen inrichten.

Ervan uitgaande u allen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken