Algemene Ledenvergadering 25-04-2023

Beste leden,
Het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 25 april 2023 om 20.00 uur in
het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem.

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA
01. Opening.
02. Mededelingen.
03. Notulen algemene ledenvergadering 12 april 2022 (zie bijlage).
04. Ingekomen stukken.
05. Jaarverslag 2022
06. Financieel jaarverslag 2022
07. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Jaap Smits en Marleen Gerrits en reservelid Manouk Spraakman.
08. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie reserve lid
09. Contributie
10. Begroting t/m 2028
11. Bestuurswissel
12. Huldigen 12,5 en 25 jarige leden van de vereniging
13. Statuten
14. Toelichting stichting Kynologie Gelderland
15. Toestemming renovatie overkapping en vervanging terrasmeubilair
16. Rondvraag
17. Sluiting

Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Dhr. Peter van Bruxvoort en Dhr. Paul Brugman. Beide zijn niet herkiesbaar.
De secretaris Mw. Marijke van Maanen treedt af wegens gezondheidsredenen.

Het bestuur stelt voor om Erik Keizer, Jos Peters en Manouk Spraakman te benoemen als nieuwe bestuursleden. Door het aftreden van de voorzitter ontstaat er een vacature. Het bestuur stelt voor Bionda Merckens als nieuwe voorzitter te benoemen.

Andere kandidaten kunnen zich 1 week voorafgaand aan de vergadering melden bij het bestuur met een voordracht i.c.m. 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.

Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken

 

 

Print your tickets