Algemene Ledenvergadering 12 april 2022

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Beste leden,
Het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 april 2022 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem.

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

Agenda ALV dinsdag 12 april 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 13 juli 2021
 5. Jaarverslagen bestuursleden
  a. Secretaris
  b. Cursusleider
  c. Penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Bionda Merckens en Hetty Kemmink, reserve lid Jaap Smits.
 7. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie. Aftredende commissieleden zijn Bionda Merckens en Hetty Kemmink.
 8. Contributie.
 9. Begroting tot en met 2027.
 10. Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden is aftredend Mw. Mieke den Ouden daarnaast is er een vacature ontstaan door het voortijdig aftreden van Riekie Brinkenberg. Het bestuur stelt voor om Bionda Merckens en Caroline van Boxtel te benoemen als nieuwe bestuursleden. Andere kandidaten kunnen zich 1 week voorafgaande aan de vergadering te melden bij het bestuur met een voordracht i.c.m. 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden/benoeming nieuwe bestuursleden.
 12. Huldigen 25 en 12,5 jarige leden van de vereniging.
 13. Statuten.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Ervan uitgaande u allen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken

 

 

Print your tickets